Moreel beraad

Moreel beraad

In een moreel beraad bezint u zich samen met collega’s op dilemma’s en ethische vragen in uw werk. Het gaat dan om lastige kwesties waarbij u twijfelt wat het juiste en goede is om te doen en op basis waarvan u uw afweging moet maken. Het kan dan gaan over vragen als:

 • In hoeverre mag ik ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen?
 • Wanneer mag ik afwijken van de regels?
 • Hoe ga ik om met het spanningsveld tussen vaststaand beleid en de wens van de buurt?
 • Hoe ver rijkt onze verantwoordelijkheid?

Door gezamenlijk systematisch te kijken naar het vraagstuk en het te onderzoeken aan de hand van een casus uit uw eigen praktijk ontdekt u waar het u werkelijk om gaat.  U ontwikkelt uw gezamenlijke oordeelsvermogen en uw moreel kompas. U gebruikt daarbij uw gevoel en uw redeneervermogen. Uitgangspunt is altijd uw eigen praktijkervaring waarbij u een vraag heeft die ook voor uw gesprekspartners relevant is. 

Werkwijze

Een moreel beraad duurt 1,5 tot 2 uur en vindt plaats in een groep van ongeveer zes tot acht deelnemers. Er is altijd iemand die een casus inbrengt waarin hij of zij een concrete rol heeft en waarin hij of zij een moreel dilemma of een ethische vraag ervaart.

In het gesprek komen altijd de volgende vragen aan de orde:

 1. Wat is er aan de hand en wat is de morele vraag of het dilemma van de inbrenger? 
 2. Wie moet er een besluit  nemen? 
 3. Wie ervaren de gevolgen van mijn besluit en welke normen en waarden spelen voor hen een rol? 
 4. Welke informatie hebben we nog nodig om een oordeel te kunnen geven? 
 5. Wat zou een ieder van ons doen in dit geval, gezien deze informatie? 
 6. Waar liggen onze overeenkomsten en waar de verschillen?
 7. Wat is onze conclusie?

Resultaat

 • Helderheid over gedeelde en niet gedeelde normen en waarden.
 • De ontwikkeling van een moreel kompas.
 • Open cultuur waarin men elkaar aanspreekt. 
 • Een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid.
 • Voorkomen van integriteitsschendingen en onethisch gedrag.

Wanneer het moreel beraad regelmatig plaats vindt zal het positieve effect groter zijn. 

Voor wie

Een moreel beraad is geschikt voor teams en groepen die gezamenlijk willen nadenken over ethische vragen in hun beroepspraktijk. 

Aanvraag Moreel Beraad

Moreel beraad
Top